top of page

Bilimsel Araştırma Projeleri ve Yaptığı Görevler

/   Araştırma Projeleri

 • 1. Eloquent (PXL-111460) elotuzumab Faz-III çalışması: Lenalidomide/dexa with or without elotuzumab in subjects previously untreated multiple myeloma. Sorumlu araştırmacı.

 • 2. B1931008 çalışması: nüks/refrakter CD22 pozitif NHL olgularında ve otolog kök hücre nakli adayı olmayanlarda Inotuzumab ozagamisin uygulaması. Sorumlu araştırmacı.

 • 3. Biosimilar study drug for CD20+ FL, first line treatment with CVP combination. Sorumlu araştırmacı.

 • 4. HSCT olan erişkin hastalarda herpes zoster proflaksisi. Sorumlu araştırmacı.

 • 5. MMY3033 çalışması: maintanince with bortezomib salvage therapy in patients with MM in first or second relapse. Sorumlu araştırmacı.

 • 6. MK 8808-001 çalışması: Single arm study in patients with advanced CD 20+FL. Sorumlu araştırmacı.

 • 7. RAD001 Faz-III çalışması: Birinci basamak rituximab içeren kemoterapi ile tam remisyona ulaşmış yüksek riskli difüz büyük B hücreli lenfoma hastalarına, adjuvan tedavi olarak RAD001 veya plasebonun uygulanacağı randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli faz III çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 8. MO28457 çalışması: CD20+ difüz büyük B hücreli lenfoması ya da CD20+ foliküler NHL derece 1, 2 yada 3 A olan ve önceden tedavi görmemiş hastalarda subcutan Rituximab ile intravenöz Rituximab tedavisinde hasta tercihini karşılaştıran randomize, açık etiketli, çok merkezli bir çalışma. Ulusal Koordinatör.

 • 9. A Multicentre, Randomized Phase III Study of Rituximab as Maintenance Treatment Versus Observation in Patients With Aggressive B-Cell Lymphoma: NHL-13 Çok Uluslu Çalışma. Yardımcı araştırıcı.

 • 10. B3281006- Faz III Pfizer-ICON; “CD20+, düşük tümör yüklü foliküler lenfomalı hastaların birinci basamak tedavisi için PF-05280586'nın Rituximab ile Karşılaştırıldığı Bir Faz 3 Randomize, Çift-kör Çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 11. ITP-CTBR 017-Gözlemsel Çalışma; “Uluslararası primer immün trombositopeni tanısı konmuş erişkinlerde çok merkezli ileriye dönük hastalık kayıt çalışması”. Sorumlu araştırmacı.

 • 12. PNH-M07-001-Gözlemsel Çalışma; “PNH kayıt çalışması, hastalığın ilerlemesi ve tedavi edilmemiş PNH hasta populasyonu hakkında bilgi toplanması”. Sorumlu araştırmacı.

 • 13. IXAZOMİB CITRATE (MLN9708)- C16019-FazIII Çalışma; “Multıple myelom hastalarında otolog kök hücre transplantasyonunu takiben oral ixazomib citrate (MLN9708) idame tedavisinin uygulandığı faz III, randomize, plasebo kontrollü, çift kör, çok merkezli çalışma”. Sorumlu araştırmacı.

 • 14. CC-4047-MM-007-Faz III Çalışma; “Relaps vaya refrakter multıple myelomlu gönüllülerde Pomalidomid, bortezomib ve düşük doz deksametazon ile bortezomib ve düşük dozda deksametazonun etkinliğinin ve güvenliğinin karşılaştırıldığı, faz III, çok merkezli, açık etiketli, randomize çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 15. CC-486-AML-001-Faz III Çalışma; “Tam Remisyondaki Akut Miyeloid Lösemi Hastalığı Olan Gönüllülerde İdame Tedavisi Olarak En Iyi Destekleyici Tedaviye Kıyasla Oral Azasitidin ile Birlikte En Iyi Destekleyici Tedavinin Etkililiği ve Güvenliliğinin Karşılaştırıldığı Faz 3, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma-CC-486-AML-001”. Sorumlu araştırmacı.

 • 16. MMY3007-Faz III Çalışma; “Daha önce tedavi edilmemiş hastalarda Faz 3, randomize, kontrollü açık etiketli çalışma (VMP ve D-VMP karşılaştırmalı çalışma)”. Sorumlu araştırmacı.

 • 17. OMS721-TMA-001-Faz II-Çalışma; Trombotik mikroanjiyopatisi olan yetişkinlerde OMS721’in güvenlik, farmokinetik, farmodinamik, immünojenisite ve klinik aktivitesini değerlendiren, kontrolsüz, iki evreli, doz tırmandırmalı, faz II, kohort çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 18. AG-221-AML-004 Izositrat Dehidrogenaz 2 Mutasyonu Barındıran Geç Evre Akut Myeloid Lösemili Yaşlı Hastalarda Konvansiyonel Tedavi Rejimlerine Karşı AG-221 (CC-90007) ‘in Etkinliğinin ve Güvenliğinin Karşılaştırıldığı, Faz III, Çok Merkezli, Açık Etiketli, Randomize Çalışma. Sorumlu araştırmacı

 • 19. CINC424A2353 Yüksek Moleküler Risk Mutasyonlu Erken Myelofibroz Hastalarında Ruxolitinib’in Etkinliğinin ve Güvenliğinin Araştırıldığı, Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma. Sorumlu araştırmacı

 • 20. PREFMAB – MO28457 CD20+ Difüz Büyük B Hücreli Lenfoması ya da CD20+ Foliküler NHL Derece 1, 2 ya da 3 A Olan ve Önceden Tedavi Görmemiş Hastalarda Subkutan Rituximab ile Intravenöz Rituximab Tedavisinde Hasta tercihini Karşılaştıran Randomize, Açık Etiketli, Çok Merkezli Çalışma. Sorumlu araştırmacı

 • 21. C16019 MM hastalarında otolog kök hücre transplantasyonunu takiben oral ixazomib citrate (MLN 9708) idame tedavisinin uygulandığı Faz III, randomize, plasebo kontrollü, çift kör çalışma. Sorumlu araştırmacı

 • 22. CRAD001N2301 Adjuvant Therapy in Poor Risk Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) of RAD001 Versus Matching Placebo After Patients Have Achieved CR With First-line Rituximab-chemotherapy Sorumlu araştırmacı

 • 23. TED10893 Seçilmiş CD38+ Hematolojik Maligniteleri Olan Hastalarda Bir Humanize Monoklonal Antikorun (SAR650984) CD38'e Karşı Çoklu İntravenöz Uygulamalarının Faz 1/2 Doz Eskalasyon Güvenlilik, Farmakokinetik ve Etkinlik Çalışması Sorumlu araştırmacı

 • 24. AGB-002 Düşük Tümör Yüklü Foliküler Lenfoma Hastalarında Birinci Basamak İmmünoterapi Tedavisi Olarak Rituksimab'a Karşı SAIT101'in Etkililiği, Güvenliliği ve İmmünojenisitesinin Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör, Çok Merkezli, Çok Uluslu Araştırma Sorumlu araştırmacı

 • 25. 2215-CL-0302 İlk Remisyonda FLT3/ITD AML gönüllülerde İndüksiyon/Konsolidasyon Tedavisi Sonrasında Devam Tedavisi olarak Uygulanan FLT3 inhibitör Gilteritinib (ASP2215) için bir Faz III, Çok Merkezli, Randomize, Çift-Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 26. REACH3 Allojenik Kök Hücre Transplantasyonundan Sonra Kortikosteroide Refrakter Kronik Graft Versus Host Hastalığı Bulunan Hastalarda En İyi Mevcut Tedaviye Karşılık Ruksolitinibi Değerlendiren, Faz 3, Randomize, Açık Etiketli, Çok Merkezli Çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 27. CA204-006 Lenalidomide/dexa with or without Elotuzumab öalışması. Sorumlu araştırmacı.

 • 28. Relaps Foliküler Lenfoma Tedavisi için of XXX Antibody-radionuclide-conjugate Açık Etiketli, Randomize, Faz II Çalışma. Sorumlu araştırmacı

 • 29. Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu için uygun ve Veno Oklüzif Hastalık için Risk Faktör(ler)i olan Tekrarlamış veya Refrakter B Hücre Akut Lenfoblastik Lösemili Yetişkin Hastalarda İki XXX Doz Düzeyi Hakkında Faz 4, Açık Etiketli, Randomize Çalışma. Sorumlu araştırmacı

 • 30. Yoğun Kemoterapiye Uygun Olmayan Yeni Tanı Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Faz 2 XXX ve Azasitidin Çalışması. Sorumlu araştırmacı

 • 31. Allojeneik HKH Transplantasyonu Geçiren Gönüllülerde İntestinal Akut GvHDProfilaksisinde XXX Etkililiğinin ve Güvenliğinin Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli Bir Faz III Çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 32. t(11;14)-Pozitif Relaps veya Refrakter Multipl Miyelomlu Hastalarda XXX ve Dexamethasone ile Pomalidomide ve Dexamethasone’un Karşılaştırıldığı Çok Merkezli, Açık Etiketli, Randomize Faz III Çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 33. Daha Önce Tedavi Edilmemiş, Evre II-IV, Farklılaşma Yığılım Molekülleri (CD)20-Pozitif, Düşük Tümör Yüklü Foliküler Lenfomalı Gönüllülerde MabThera®️ ile Önerilen Rituksimab Biyobenzerinin Etkililiğini, Güvenliliğini ve İmmünojenisitesini KarşılaştıranRandomize, Çift-Kör, Paralel Grup ve Faz III Çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 34. 74494550MDS2001 Faz 2-MDS/ CMML Kusatuzumab ve Azasitidin Klinik Çalışması. Sorumlu araştırmacı.

 • 35. A Phase 2 Study of XXX in Subjects with Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma. Sorumlu araştırmacı.

 • 36. Nüks etmiş Hodgkin dışı lenfoma tedavisi için lutesyum (177Lu)- lilotomab satetraksetan (Betalutin®️) antikor-radyonüklid konjugatının kullanıldığı faz I/II çalışması. Sorumlu araştırmacı.

 • 37. A phase 1b dose confirmation study of CC-93269 in subjects with relapsed and refractory multiple myeloma. Sorumlu araştırmacı.

 • 38. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study to Evaluate theEfficacy and Safety of Vedolizumab in the Prophylaxis of Intestinal AcuteGraft-Versus-Host Disease in Subjects Undergoing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Sorumlu araştırmacı.

 • 39. RelapsFolikülerLenfoma Tedavisi için of XXX Antibody-radionuclide-conjugate Açık Etiketli, Randomize, Faz II Çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 40. Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu için uygun ve VenoOklüzif Hastalık için Risk Faktör(ler)i olan Tekrarlamış veya Refrakter B Hücre Akut Lenfoblastik Lösemili Yetişkin Hastalarda İki XXX Doz Düzeyi Hakkında Faz 4, Açık Etiketli, Randomize Çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 41. Yoğun Kemoterapiye Uygun Olmayan Yeni Tanı Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Faz 2 XXX ve Azasitidin Çalışması. Sorumlu araştırmacı.

 • 42. Allojeneik HKH Transplantasyonu Geçiren Gönüllülerde İntestinal Akut GvHDProfilaksisinde XXX Etkililiğinin ve Güvenliğinin Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli Bir Faz III Çalışma. Sorumlu araştırmacı. Sorumlu araştırmacı.

 • 43. t(11;14)-Pozitif Relaps veya Refrakter MultiplMiyelomlu Hastalarda XXX ve Dexamethasone ile Pomalidomide ve Dexamethasone’un Karşılaştırıldığı Çok Merkezli, Açık Etiketli, Randomize Faz III Çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 44. Daha Önce Tedavi Edilmemiş, Evre II-IV, Farklılaşma Yığılım Molekülleri (CD)20-Pozitif, Düşük Tümör Yüklü Foliküler Lenfomalı Gönüllülerde MabThera®️ ile Önerilen Rituksimab Biyobenzerinin Etkililiğini, Güvenliliğini ve İmmünojenisitesini Karşılaştıran Randomize, Çift-Kör, Paralel Grup ve Faz III Çalışma. Sorumlu araştırmacı.

 • 45. SARS-CoV-2’ye karşı geliştirilmiş koruyucu VLP aşısının sağlıklı gönüllülerde iki farklı dozajda subkutan yoldan iki kez uygulamasının insanlardaki temel farmakodinamik, farmakolojik ve toksikolojik etkilerinin incelendiği Faz I çalışması. Destekleyici Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (TÜBİTAK). Sorumlu araştırmacı.

 • 46. A Phase 1 First-in-Human, Multicenter, Open-Label Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, and Efficacy of ABBV-623 and ABBV-992 in Subjects with B-cell Malignancies. Sorumlu araştırmacı.

 • 47. Phase I Study Evaluating the Basic Pharmacological and Toxicological Effects of the Protective VLP Vaccine Developed Against SARS-CoV-2 in Healthy Participants, Administered as Two Injections Subcutaneously, in Two Different Dosages. Sorumlu araştırmacı. NCT04818281.

 • 48. Phase II Study to Assess the Safety, Efficacy, and Immunogenicity of Authentic SARS-CoV-2 or Alpha Variant Spike Containing VLP Vaccines and Their Combination for the Prevention of COVID-19 in Healthy Adult Volunteers. Sorumlu araştırmacı. NCT04962893.

 • 49. İndüksiyon Tedavisi Sonrası Rezidüel Hastalığı Olan Yüksek Riskli Multipl Myelom Hastalarında Descartes-08 ile Konsolidasyon Tedavisinin Faz 1/2 Çalışması-DC-08-B. Sorumlu araştırmacı

 • 50. Diğer:

project.jpg

Bilimsel Araştırma Projeleri ve Yaptığı Görevler

bottom of page